Su  Arıtma  Sistemleri
Su Yumuşatma Cihazı ve Hidrofor Seçimi

Su yumuşatma cihazı seçerken; seçimi yapılacak cihazın kullanım ömrü, iç dolgu maddesi, ispatlanmış servis ve yedek malzeme garantisi, cihazların rejenerasyon süreleri ve sarf malzeme tüketim miktarları sizlerin arıtma cihazı seçim kriterleriniz olmalı, seçiminizi bir kere yapmalı ve yıllarca sorunsuz olarak kullanabilmelisiniz.
SU YUMUŞATMA CİHAZI SEÇİMİ


Su Yumuşatma cihazı seçiminde ham su sertliği ve kullanım yerindeki günlük/anlık ortalama tüketim esas alınır. Anlık tüketim valf seçiminde önem kazanır.
Yumuşatma cihazının çevrim debisi; İki rejenerasyon arasında cihaz üzerinden geçecek olan yumuşatılmış su miktarıdır.


CİHAZ SEÇİMİ (Mineral (Reçine) Miktarı)
Toplam Su Tüketimi x Ham Su Sertliği F' / 6 = Lt (Reçine)

ÇEVRİM DEBİSİ (Cihaz Rejerenasyon Başına Yumuşatılmış Su Miktarı)
Yumuşatma cihazı mineral (reçine) miktarı x 6 / Ham su sertliği = m3

TUZ TÜKETİMİ (Rejerasyon başına ort. Tuz Tüketimi)
Mineral (Reçine) miktarı x 0,28 = Kg. (Tuz)

ÖRNEK HESAPLAMA;

16 dairelik bir apartmanda, Daire başı ort. 4 kişi, Kişibaşı 150 lt ort. su tüketimi olduğu varsayılırsa

16x4x150=9600 Lt (9,6 m3)
9,6 x 40 F' (Ham Su Sertliği) = 384
384 / 6 = 64 Lt 75 Lt Mineral (Reçine) hacimli cihaz seçmek gereklidir.
75 x 6 = 450
450 / 40 F' (Ham Su Sertliği) = 11,25 m3 Çevrim Debisi. Cihazın her ~11 m3 de bir rejerasyona ihtiyacı olacaktır.
75 x 0,28 = 21 Kg Cihaz her rejerenasyonda ort. ~20 Kg. Tuz tüketimi yapacaktır.

Seçilen cihaz her gün rejerenasyon ihtiyacı duyacaktır. (Zaman Kontrollü)


        Su Yumuşatma Cihazları Seçim Hesapları

      Daire ve Apartmanlar için
      Otel, Hastahane ve Okul için

HİDROFOR SEÇİMİ

Piyasada; En basit şekli ile "Günlük tüketim miktarı / 4= X m3/h" olarak hesaplanmakla beraber aşağıda adı geçen kriterleri göz önüne alarak yapılacak bir seçim sistemin sorunsuz olarak çalışması anlamına gelecektir.

Belirli bir kullanım yeri ve ilgili işletme şartları için en uygun olan hidrofor tipinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır
* Çok kullanıcılı ve debi gereksiniminin zamana göre değişken olduğu uygulamalarda,toplam debi gereksinimini birden
çok pompayla karşılamak doğrudur.Örneğin;toplam debi gereksiniminin 60 m3/h olduğu uygulamada tek pompalı bir hidrofor
yerine beherinin debi kapasitesi 20 m3/h olan 3 pompalı bir hidrofor seçilmelidir.
*Yedekleme fonksiyonu arzulandığında hidroforun bir pompasının devre dışı kalması durumunda,diğer pompalar toplam debi
gereksinimini karşılayabilecek kapasitede seçilmelidir.Örneğin; toplam debi gereksiniminin 60 m3/h olduğu bir uygulamada tek pompalı bir hidrofor yerine beherinin debi kapasitesi 30 m3/h olan 3 pompalı bir hidrofor seçilmelidir.
*Pompa kapasitesinin ve kademe sayısının seçiminde, hidroforun alt ve üst basınç işletim noktalarının,verim eğrisinin uygun bölgesinde oluşmasına dikkat edilmelidir.
*Pompa tipinin belirlenmesinde,hidroforun çalışacağı montaj şartlarına göre NPSH karakteristiğinin uygunluğu teyid edilmelidir.Hidroforun emiş yapması gerekecekse bu durum siparişte belirtilerek,ilgili yapısal önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
*Pompa tipinin ve hidroforu oluşturan diğer yapı elemanlarının doğru seçimi için akışkanın fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınmalıdır.
*Seçilecek membranlı deponun hacmi kullanım şartlarına bağlıdır.Kesintisiz su kullanımının olduğu uygulamalarda veya frekans konvertörlü hidroforlarda depo hacmi daha küçük seçilebilirken,diğer uygulamalar için mümkün olduğunca büyük bir hacim faydalı olmaktadır.Membranlı deponun izin verilen işletme basınç sınırı,hidrofor pompalarının sıfır debide yaratabilecekleri azami sistem basıncından daha yüksek olmalıdır.

Hidrofor debisinin Q (m3/h) hesaplanması
Debi hesabı kullanıcı özelliklerine göre değişiktir.Örneğin bir hastane ile bir otele veya bir iş merkezi ile bir apartmana hizmet veren hidroforların debi hesabı farklıdır.Hidroforun kullanım amacı da debi hesabında dikkate alınan diğer önemli bir husustur.Örneğin çok kullanıcılı bir apartmana ait kullanma suyu hidroforunun debi hesabıyla, bir üretim hattının proses suyunu basınçlandıran hidroforun debi hesabı birbirinden çok farklıdır..
Debi hesabında iki ana kriter vardır.Bunlardan ilki birim zamanda tüketilmesi öngörülen su hacmi diğeri de çok kullanıcılı sistemlerdeki eşzaman faktörüdür.
Bu iki kriterin bileşimi, kullanımın en fazla olduğu bir anda gerekli olan su debisini ifade eder ki,hidroforun debi kapasitesi bunu karşılayabilecek şekilde seçilmelidir.
Kullanma suyu hidroforlarının debi hesabı kullanıcı sayısı,beher kullanıcı için birim zamanda tüketilmesi öngörülen su hacmi ve eşzaman kullanım faktörü dikkate alınarak gerçekleştirilebilmektedir.
Eşzaman kullanım faktörü,çok kullanıcılı bir sistemdeki kullanıcıların kaç tanesinin aynı anda öngörülen miktarda su tüketebileceği olasılığını değerlendiren bir faktördür.

Kullanıcı sayısı olarak,konutlarda yaşayan aile ve birey,işyerinde çalışan insan,hastane ve otellerde ise kullanılan yatak sayısı gibi değerler dikkate alınmaktadır.

Kullanma suyu hidroforunun debisinin belirlenmesinde,

Q = A x B x T x f (m3/h)

A= Aile sayısı ( Daire veya bağımsız konut sayısı)
B= Birey sayısı / aile
T= Bireyin günlük ortalama su tüketimi ( Litre / gün)
F= Eş zaman kullanım faktörü
formülü kullanılarak aşağıdaki değerlendirme yapılmaktadır.

Ortalama su tüketimi yaşam standartlarına bağlı olup, Türkiye’de aile başına 4 bireyin yaşadığı ve bireylerin günlük ortalama su tüketiminin 100-250 litre/gün olduğu kabul edilmektedir. Ortalama su tüketiminin belirlenmesinde, aşağıdaki tablolardan faydalanılabilinir

Konutlarda ortalama su tüketimi
Toplu konutlar 100-150 Litre/gün/birey
Lüks apartmanlar 150-200 Litre/gün/birey
Lüks villa ve yazlıklar 200-250 Litre/gün/birey

Genel yerlerdeki ortalama su tüketimi
Misafirhaneler 100-125 Litre/gün/misafir
Oteller 400-600 Litre/gün/yatak
Hastaneler 250-500 Litre/gün/hasta
Bürolar, İşyerleri 40-60 Litre/gün/çalışan
Okullar 5-20 Litre/gün/öğrenci
Yatılı okullar 100-125 Litre/gün/öğrenci

Konut ( aile ) sayısı
Eşzaman kullanım faktörü
4 Daireye kadar
0,66
5 – 10 Daire
0,45
11-20 Daire
0,40
21-50 Daire
0,35
51-100 Daire
0,30
100 Daireden fazla
0,25

Örnek : 160 daireli bir toplu konut yerleşim biriminde

Q = 160 x 4 x 150 x 0,25 = 24 m3/h

24 m3/h lik hidrofor debisinin gerekli olduğu söylenebilir.

Hidroforların kullanılacağı yerin özellikleri hakkında daha detaylı bilgilerin olmadığı durumlarda istatistiki diyagramlardan seçim yapmakta debi belirlenmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Diyagramlardan veya hesaplanarak tespit edilen debi,hidroforun sahip olması gereken toplam debi kapasitesini belirlemektedir.Ancak pompa sayısı ve dolayısıyla beher pompanın sağlaması gereken debi değeri hakkında bir bilgi vermemektedir.

Buna göre,yukarıdaki örnek için seçilecek çok pompalı bir hidroforun pompalarının biri hariç diğerinin tamamı çalıştığında 24 m3/h debi elde ediyor olması gerekmektedir. Örneğin işletim için öngörülen alt basınç değerinde ( Halt ), beheri 24 m3/h debi verebilen 2 pompalı veya beheri 12 m3/h debi verebilen 3 pompalı bir hidrofor doğru bir seçim olacaktır.
( DIN 1988 normuna göre çok pompalı hidroforların debi kapasiteleri belirlenirken,pompaların en az birinin çalışmadığı durumlarda bile hidroforun gerekli debiye ulaşabilmesi şart koşulmaktadır.)


Ancak özellikle belli kapasitelerden daha büyük hidroforların (örneğin 6 m3/h ve daha büyük) çok pompalı seçilmesinde DIN normunun öngördüğü otomatik yedekleme özelliğinin yanı sıra işletiminde elektrik tasarrufu,yüksek konfor ve güvenilirlik gibi başka önemli nedenler vardır.

Bu nedenle toplam debi gereksiniminin fazla olduğu kullanma suyu hidroforlarının çok pompalı olarak seçilmesi daha doğrudur.
Tüm hesaplamalar örnek olarak verilmiş olup, hiçbir suretle kesinlik kazandırmaz.

Hesap Makinası

Web sitemizde yayınlanan resim ve belgeler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


© permoakdeniz.com